biuro@ventilampy.pl     +48 33 506 55 88
Gwarancja
ventilampy.pl

UUwaga! Oprawę oświetleniową powinna podłączać osoba posiadająca uprawnienia!

Pobierz druk karty gwarancyjnej - plik pdf

 1. Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką VENTI zakupionych na terenie UE.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu produktu.
 3. Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez niego punkcie serwisowym.
 4. Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami lub wadami produkcyjnymi.
 5. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do autoryzowanego serwisu oprawy oświetleniowej w kompletnym opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport wraz z całym wyposażeniem i akcesoriami będącym w komplecie oraz czytelnie i poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu (paragon, faktura, rachunek)
 6. Jeżeli do oprawy oświetleniowej zostały dołączone źródła światła to nie podlegają one gwarancji.
 7. Punkt serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej;
  a) Jeśli karta gwarancyjna będzie nosić ślady przeróbek, nr produktu i seria będą inne na produkcie niż wpisane w karcie.
  b) Jeśli nie zostanie do karty gwarancyjnej dołączony dowód zakupu (faktura, paragon).
  c) Numer dokumentu zakupu i data zakupu będą inne niż wpisane na karcie gwarancyjnej.
 8. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym, będą usunięte przez punkt serwisowy do 30 roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez serwis, termin ten może być przedłużony do 60 dni roboczych w przypadku sprowadzenie części zamiennych z zagranicy.
 9. Gwarancją nie są objęte:
  a) wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem (np. podłączenie produktu do niewłaściwego napięcia, użycie źródeł światła o nie odpowiedniej mocy, złe podłączenie do napięcia niezgodnego z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa, zabrudzenia na oprawie).
  b) uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami i termicznymi i działaniem osób trzecich.
  c) uszkodzenie powstałe w wyniku podłączenia do niewłaściwej instalacji współpracującej z produktem.
  d) produkty nie posiadające wypełnionej przez sprzedawcę karty gwarancyjnej.
  e) produkty z naruszonymi plombami, lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby trzecie, nie będące autoryzowanym serwisem.
  f) czynności związane ze zwykłą eksploatacją np: wymian baterii, żarówek.
  g) czynności powstałe na wskutek zdarzeń losowych np. pożaru, wojny, powodzi itp.
 10. Jeżeli autoryzowany serwis stwierdzi iż przyczyną awarii urządzenia są przypadki wymienione w punkcie 9 oraz wymienionych podpunktach (a g) lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca. W takiej sytuacji zostanie przedstawiona wycena naprawy odpłatnej do akceptacji osoby zgłaszającej reklamację.
 11. Uszkodzenia powstałe w wyniku przypadków opisanych w pkt 9 oraz podpunktach (a g) powoduje utratę gwarancji.
 12. W przypadku gdy naprawa urządzenia jest nie możliwa lub spowoduje przekroczenie terminów naprawy, a także gdy koszt naprawy przewyższa wartość reklamowanego produktu. Gwarant może wymienić Klientowi oprawę na nową o takich samych lub wyższych parametrach. Jeśli oprawa nie była dostarczona kompletna, zostaną wymienione tylko zwrócone części.
 13. Gwarancję przedłuża się o czas przebywania urządzenia w serwisie.
 14. W sprawach nieuregulowanych tą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


P.U.H. VENTI Piotr Suława
43-391 Mazańcowice 57
k / Bielska-Białej
Nip 547 016 72 14
Jak do nas dojechać

+48 33 815 53 99
+48 33 506 55 88
+48 33 506 55 89

Dział handlowy: